Protocol AVG 2018

Wetgeving privacy 2018. AVG.

In het kader van de nieuwe wetgeving voor 2018 (AVG) heeft TeleCloggy (te Hilversum) een privacy protocol vastgesteld. Met deze verklaring geeft TeleCloggy zo transparant mogelijk weer wat er met eventueel verzamelde gegevens van u wordt gedaan, hoe ze worden bewaard en waarvoor ze worden gebruikt.

TeleCloggy, gevestigd aan Johan de Wittstraat 38, 1215 GX Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
TeleCloggy
Johan de Wittstraat 38
1215 GX Hilversum
+31 (0)6 14014873
https://www.telecloggy.nl 

Glenn van Kamperdijk is de Functionaris Gegevensbescherming van TeleCloggy Hij is te bereiken via info@telecloggy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

TeleCloggy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam en wachtwoord

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@telecloggy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

TeleCloggy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u (te extraheren uit foto’s van u gemaakt):

 • ras
 • gezondheid
 • biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TeleCloggy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen bereiken via LinkedIn of WhatsApp
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • TeleCloggy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

TeleCloggy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TeleCloggy) tussen zit.

Internationale doorgifte

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TeleCloggy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Contactgegevens blijven bewaard tot u verzoek indient deze te verwijderen of in het geval TeleCloggy beëindigd. Alle gepubliceerde foto’s zijn met toestemming vrijgegeven.

Delen van persoonsgegevens met derden

TeleCloggy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Contactformulier

Op de website wordt een contactformulier gebruikt. Deze persoonsgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail) worden niet langer bewaard dan nodig is om de service te verlenen aan de klant. De persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketing doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TeleCloggy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. TeleCloggy gebruikt op geen enkele wijze tracking cookings zoals Google Analytics. Klik hier voor onze cookie pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TeleCloggy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@telecloggy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TeleCloggy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TeleCloggy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@telecloggy.nl

Datalek

Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoons-gegevens in handen vallen van Derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.

Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG).

De Webmaster zorgt voor een goede toegangsbeheer. Bewaarde bestanden worden afdoende beveiligd.

Wijzigen privacy verklaring

Deze privacy verklaring kan wijzigen. De meest actuele versie zal beschikbaar zijn op de website.

TeleCloggy, Glenn van Kamperdijk, versie 1.4, januari 2022